skip to Main Content
+90(472) 215 98 63 uzemdestek@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Programın Kapsamı ve Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İSG bilimi çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenir. Temel amaç; çalışanları korumak, işletme ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçlarla hem dünyada hem de ülkemizde işyerlerinde İSG’nin uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde ilk kez müstakil bir kanun olarak 20.06.2012 tarihli 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çıkarılmış ve İSG ile ilgili tüm kurallar belirlenmiştir. Bu kanun; kamu ve özel işyeri ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Kanunun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte iş güvenliği uzmanı (İGU) istihdamına ihtiyaç duyulmuş ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile kimlerin iş güvenliği uzmanı olacağı belirlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı; İSG konusunda araştırma yapabilen güncel literatürü takip edebilen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapan ve literatüre katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca program yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliği saha uygulamalarında iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kanun kapsamında çıkarılan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” maddelerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans mezunları doğrudan B sınıfı İGU olma hakkına sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla bu program ile kamu ve özel işyerlerinde nitelikli B sınıfı İGU ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Programın Süresi

  • Tezsiz Yüksek Lisans programı Bahar ve Güz dönemi olmak üzere iki yarıyıl olacaktır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki en çok üç yarıyıldır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Dönem projesi dersi 30 AKTS ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Eğitim Ücreti

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenim ücreti miktarı 6400 TL dir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenim ücreti 2 taksit halinde her dönem başında ödenecektir.

Başvuru Koşulları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına müracaat edilebilmek için adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması gerekir. Bölüm sınırlaması bulunmamaktadır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başburularda ALES şartı aranmaz. Programda yabancı dil zorunluluğu yoktur.
  • Programa, lisans mezuniyet notuna göre öğrenci kabul edilmektedir.
  • Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yayınlayacağı Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu incelenmelidir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen alanlardan mezun olanlar) “B Sınıfı” İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına girmeye doğrudan hak kazanır.
I. YARIYIL
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
İSG501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Z 3 0 3 6
İSG502 Ergonomi Z 3 0 3 6
İSG503 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Z 3 0 3 6
İSG504 Yangın ve Yangından Korunma S 3 0 3 6
İSG505 Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği S 3 0 3 6
Genel Toplam 15 0 15 30
II. YARIYIL
Kod Dersin Adı Z/S T U K AKTS
İSG506 İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Z 3 0 3 6
İSG507 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Z 3 0 3 6
İSG508 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi Z 3 0 3 6
İSG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik S 3 0 3 6
İSG510 Biyolojik ve kimyasal risk etmenleri S 3 0 3 6
İSG500 Dönem Projesi Z 0 0 0 30
Genel Toplam 15 0 15 60

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00 22:00-22:30 22:30-23:00
Pazartesi
Salı İSG 508 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi
Prof.Dr. İbrahim HAN
Çarşamba İSG 510 Biyolojik ve kimyasal risk etmenleri
Doç.Dr. Mucip Genişel
İSG 506 İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Prof.Dr. Recep GÜLŞEN
Perşembe İSG507 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Dr. Öğr.Üyesi Pınar BAYKAN
Cuma İSG 509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ÇAĞMAN

Prof. Dr. İbrahim HAN
Prof. Dr. Recep GÜLŞEN
Doç. Dr. Mucip Genişel
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BAYKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ebru SENEMTAŞI ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇAĞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARLI

İletişim Numarası : 0 472 –215 64 42

E-mail: fenbil@agri.edu.tr

Back To Top