İç Kontrol

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
      STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
      1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
      1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
      STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

                       2.2.1 Birim Görev Tanımları

                        2.4.1 Birim Teşkilat Şeması

                        2.6.1 Birim Hassas Görev Listesi
      STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
      STANDART 4. Yetki Devri

                        4.4.1 Birim İş Akış Şeması
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

      STANDART 5. Planlama ve Programlama

                       5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
      STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                       6.1.1 Risk Belirleme Kartı
                       6.1.2 Risk Envanteri-Risk Kayıt Formu
                       6.2.2 Risk Oylama Formu-Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
      STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
      STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
      STANDART 9. Görevler Ayrılığı
      STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                      10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
      STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                      11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                      11.3.1 İş Devir Formu
      STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
      STANDART 13. Bilgi ve İletişim
      STANDART 14. Raporlama
      STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
      STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
      STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                       17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
      STANDART 18. İç Denetim